Amfetominova siostra

Myslovitz

£agodnie tak opadam w dó³
Odkrywam niespotkany œwiat
Znudzony wiatr os³ania nas
Muzyka skoñczonego dnia

Szelestem warg okrywasz siê
Nietrwa³y dotyk nag³ych spraw
Bezbronna noc nadchodzi ju¿
S³oñce zamyka oczy twe

Amfetaminowa siostra i ja
Bia³y œnieg, bia³a mg³a
Ob³êd spêdzonych dni
To pomaga ¿yæ
Amfetaminowa siostra i ja
Bia³y œnieg, bia³a mg³a

Bezsilny wstyd w ciemnoœci zgas³
Po twarzy mknie uœcisku œlad
Szalony czas rozgrzanych cia³
Muzyka skoñczonego dnia

Composição: Myslovitz
Enviada por thiago.
Viu algum erro? Envie uma revisão.

Posts relacionados

Ver mais no Blog