Alexander

Myslovitz

Ju¿ nie bêdê z tob¹ k³óci³ siê
I tak nigdy nie mam racji
Wydawaæ by siê mog³o ¿e
Jesteœmy Ÿle dobrani
Najgorsze jest jednak to
Twoje rozczarowanie
Wiem zapomnia³em Ci powiedzieæ ¿e
Jestem zakochany

Wiêc lepiej mnie zabij
Wyrzuæ z pamiêci
Lepiej odejdŸ, pozwól mi odejœæ
Lepiej zapomnij
Pozwól zapomnieæ
Lepiej daj mi nastêpn¹ szansê

Wiem potrzebujesz tego czego ja
Nigdy mogê Ci nie daæ
Nie dlatego ¿e nie chcê Ci daæ
A dlatego ¿e sam tego nie mam
Najgorsze jest tednak to
Twoje rozczarowanie
Wiem zapomnia³em Ci powiedzieæ ¿e
Jestem zakochany

Wiêc lepiej mnie zabij
Wyrzuæ z pamiêci
Lepiej odejdŸ, pozwól mi odejœæ
Lepiej zapomnij
Pozwól zapomnieæ
Lepiej daj mi nastêpn¹ szansê


Posts relacionados

Ver mais no Blog