Bad Apple (remix)

Kyounosuke Yoshitate

Original Tradução Original e tradução

Tradução automática via Google Translate

Bad Apple (remix)

Nagare yuku toki no naka ni sae
Kokoro uki mono kurukuru mawarite
Konata yori karekeru kokoro mo
Miyuru koto nashi shiranuwa
Onozu kara ugoku wo yoshi to sezu
Tokino sukima e nagaruru saritote
Shiru koto mo naki mama kaze no you
Utsuroite tada utsurou

Yumemiru ya asaki yumemi ji
Harahara kiyuru kotoba kotonoha
Awaregare domo kouzuru naraba
Itazura ni tada nagame tuduken
Kokoro mayowasu kotonoha ni sae
Madou koto naku tada uwanosora
Omoi mazurau koto nado okashi
Subete kae yuku nara kuro ni sen

Kakaru wagami ni tōrai ariya
Kakaru sekai ni wagami wa ariya
Akatsuki bakari uki mono warashi
Wagami no uchini shio no michi biki
Ayumu koto sa e ito tayumu nari
Hito no kao nado sora shirazu shite
Kakaru wagami mo utsuroiyuka ba
Tatoe utsuroiyukaba shiro ni naru

Nagare yuku toki no naka ni sae
Kokoro uki mono kurukuru mawarite
Konata yori karekeru kokoro mo
Miyuru koto nashi shiranuwa
Onozu kara ugoku wo yoshi to sezu
Tokino sukima e nagaruru saritote
Shiru koto mo naki mama kaze no you
Utsuroite tada utsurou

Yumemiru ya asaki yumemi ji
Harahara kiyuru kotoba kotonoha
Awaregare domo kouzuru naraba
Itazura ni tada nagame tuduken
Kokoro mayowasu kotonoha ni sae
Madou koto naku tada uwanosora
Omoi mazurau koto nado okashi
Subete kae yuku nara kuro ni sen

Yami no ni shikini atai wa ariya
Kakaru kokoro ni wagami wa ariya
Wagami no kotowa sara ni mogen hazu
Saredo uchii da saba

Ore ore shi

Kakaru tokoro ni wagami wa ariya
Ima no utsutsu ni wagami wa ariya
Kakaru wagami mo utsuroiyuka ba
Tatoe utsuroiyuka ba shiro ni naru

Ima yumemiru ya asaki yumemi ji
Harahara kiyuru kotoba kotonoha
Awaregare domo kouzuru naraba
Itazura ni tada nagame tuduken
Kokoro mayowasu kotonoha ni sae
Madou koto naku tada uwanosora
Omoi mazurau koto nado okashi
Subete kae yuku nara kuro ni sen

Moshi ono zukara ugokaba subete
Kowasan subete subete kowasan
Kokoro no iro wa utsurini kerina
Mubatama no yoru kuro yori shiro e
Sonata no kokoro konata no kokoro
Subete shira zaru koto bakari yu we(e)
Omotaki yume no fuchi yori same te
Kowasaba kowase subete kuro ni nare

Bad Apple (remix)

Nagareyuku toki no naka ni sae
Kokorou kimono kurukuru mawari te
Konata yori ka re keru kokoro mo
Miyuru koto nashi shira nu wa
Ono zuka ra ugoku o yoshi to se zu
Toki no sukima e nagare ruru saritote
Shiru koto mo naki mama kaze no yō
Utsuroi te tada utsurou

Yumemiru ya asaki yumemi ji
Harahara ki yuru kotoba kotonoha
Aberto gare domo kō zuru nara ba
Itazura ni tada nagametsuzuken
Kokoro ma yo hasu kotonoha sae
Madou koto naku tada uwanosora
Omoiwazurau koto nado okashi
Subete kaeyuku nara kuro ni se n

Kakaru wagami ni tōrai ari ya
Kakaru sekai ni wagami wa ari ya
Akatsuki bakari uki mono wa nashi
Wagami no uchi ni shio no michi biki
Ayumu koto sa e ito tayumu nari
Hito no kao nado sora shirazu shi te
Kakaru wagami mo utsuroiyuka ba
Tatoe utsuroiyuka ba shiro ni naru

Nagareyuku toki no naka ni sa e
Kokorou kimono kurukuru ma hari te
Konata yori hanare keru kokoro mo
Miyuru koto nashi shira nu wa
Ono zuka ra ugoku o yoshi to se zu
Toki no sukima ni nareareru saritote
Shiru koto mo naki mama kaze no yō
Utsuroi te tada utsurou

Yumemiru ya asaki yumemi ji
Harahara ki yuru kotoba kotonoha
Aberto gare domo kō zuru nara ba
Itazura ni tada nagametsuzuken
Kokoro ma yo hasu kotonoha ni sae
Madou koto naku tada uwanosora
Omoiwazurau koto nado okashi
Subete kaeyuku nara kuro ni se n

Yami no ni shi ki ni atai wa ari ya
Kakaru tokoro ni wagami wa ari ya
Wagami no koto wa sara ni mo gen hazu
Saredo uchi I da saba

Ore ori shi

Kakaru tokoro ni wagami wa ari ya
Ima no utsutsu ni wagami wa ari ya
Kakaru wagami mo utsuroiyuka ba
Tatoe utsuroiyuka ba shiro ni naru

Ima yumemiru ya asaki yumemi ji
Harahara ki yuru kotoba kotonoha
Awaregare domo kō zuru nara ba
Itazura ni tada nagametsuzuken
Kokoro mayowasu kotonoha sae
Madou koto naku tada uwanosora
Omoiwazurau koto nado okashi
Subete kaeyuku nara kuro ni se n

Moshi ono zukara ugokaba subete
Kowasa n subete subete kowasa n
Kokoro no iro wa utsuri ni keri na
Mubatama no yoru kuro yori shiro e
Sonata no kokoro konata no kokoro
Subete shira zaru koto bakari yu nós (e)
Omotaki yume no fuchi yori same te
Kowasa ba kowase subete kuro ni nare

Composição: Kyounosuke Yoshitate
Enviada por Débora. Legendado por Debora. Revisão por Débora.
Viu algum erro? Envie uma revisão.

Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Kyounosuke Yoshitate

Ver todas as músicas de Kyounosuke Yoshitate