Sam Tabaat Aleah

Dudu Aharon

Original Tradução Original e tradução

Tradução automática via Google Translate

Sam Tabaat Aleah

Kol kakh harbeh shanim
Khipasti mishehi
Kazot sheteragesh
Ta'aif khazaq et kol halev sheli
'Akhshav kshehi iti
Ani margish khofshi
Eikh bishniah akhat
Natanah li lehavin

Hi lo kmo kulam
Ze margish li siman
Lo laqum ve'lalekhet
Hi ktubah bamazal
Bakokhab shema'al
Lo tihiyeh li akheret

Bishvili hi olam
Ve'hakol po mushlam
Lo atz'al bila'adea
Ani met aleah, aleah, aleah

Sam taba'at aleah
Alea alea aleah
Kol ha'olam yodea
Sheani met aleah
Hi meyokhedet meshaga'at et kol hamdinah
Ani met aleah, aleah, aleah

Kol kakh harbeh shanim
Khagim ve'shabatot
Khalomti raq otakh
Rayiti eikh hakol holekh liqrot
Bait im ginah
Ve'iladim qtanim
Ve'Elohim ekhad
Ishmor kol hakhayim

Hi lo kmo kulam
Ze margish li siman
Lo laqum ve'lalekhet
Hi ktubah bamazal
Bakokhab shema'al
Lo tihiyeh li akheret

Bishvili hi olam
Ve'hakol po mushlam
Lo atz'al bila'adea
Ani met aleah, aleah, aleah

Sam taba'at alea
Alea alea aleah
Kol ha'olam yodea
Sheani met aleah
Hi meyokhedet meshaga'at et kol hamdina
Ani met aleah, aleah, aleah

Hi lo kmo kulam
Ze margish li siman
Lo laqum ve'lalekhet

Mebit bakh sha'ot
E'ze kef li lihiyot
Lo tihiye li akheret

Bishvili hi olam
Ve'hakol po mushlam
Lo atz'al bila'adea
Ani met aleah aleah aleah

Sam taba'at aleah
Alea alea aleah
Kol ha'olam yodea
Sheani met aleah
Hi meyokhedet meshaga'at et kol hamdinah
Ani met aleah, aleah, aleah
Aleah
Ani met aleah, aleah, aleah

Sam Tabaat Aleah

Kol kakh harbeh shanim
Khipasti mishehi
Kazot sheteragesh
Ta'aif khazaq e kol halev sheli
'Akhshav kshehi iti
Ani margish khofshi
Eikh bishniah akhat
Natanah li lehavin

Oi kmo kulam
Ze margish li siman
Lo laqum ve'lakeket
Oi ktubah bamazal
Shema'al Bakokhab
Lo tihiyeh li akheret

Bishvili oi olam
Ve'hakol po mushlam
Lo atz'al bila'adea
Ani conheceu aleah, aleah, aleah

Sam taba'at aleah
Alea alea aleah
Kol ha'olam yodea
Sheani conheceu aleah
Oi meyokhedet meshaga'at et kol hamdinah
Ani conheceu aleah, aleah, aleah

Kol kakh harbeh shanim
Khagim ve'shabatot
Khalomti raq otakh
Rayiti eikh hakol hole liqrot
Isca im ginah
Ve'iladim qtanim
Ve'Elohim ekhad
Ishmor kol hakhayim

Oi kmo kulam
Ze margish li siman
Lo laqum ve'lakeket
Oi ktubah bamazal
Shema'al Bakokhab
Lo tihiyeh li akheret

Bishvili oi olam
Ve'hakol po mushlam
Lo atz'al bila'adea
Ani conheceu aleah, aleah, aleah

Sam taba'at alea
Alea alea aleah
Kol ha'olam yodea
Sheani conheceu aleah
Oi meyokhedet meshaga'at et kol hamdina
Ani conheceu aleah, aleah, aleah

Oi kmo kulam
Ze margish li siman
Lo laqum ve'lakeket

Mebit bakh sha'ot
Eze kef li lihiyot
Lo tihiye li akheret

Bishvili oi olam
Ve'hakol po mushlam
Lo atz'al bila'adea
Ani conheceu aleah aleah aleah

Sam taba'at aleah
Alea alea aleah
Kol ha'olam yodea
Sheani conheceu aleah
Oi meyokhedet meshaga'at et kol hamdinah
Ani conheceu aleah, aleah, aleah
Aleah
Ani conheceu aleah, aleah, aleah

Composição: Dudu Aharon
Enviada por Kenndy.
Viu algum erro? Envie uma revisão.

Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Dudu Aharon

Ver todas as músicas de Dudu Aharon