Paris

Yael Naim

Original Tradução Original e tradução

Tradução automática via Google Translate

Paris

Barachti lemakom acher kol kach maher hachi rachok sherak hitslachti veani bepariz
Haorot dolkim afor veananim ani smecha vetov li aval kol kach kar li bepariz
Mistovevet schor uschor besimtaot ksumot mechushafot bol?ot oti ani bepariz
Binyanim yafim atem zkenim veatsilim kol kach aval haim techamemu oti bepariz

Loin de ma maison à Paris

Bati ad lekan lehistanver ktsat ashlaya yafa sheli nasi litfos oti ani bepariz
Shuv holechet leibud chalom atsuv ani kvar mefursemet veshom?im alay kan bepariz
Achshav hakol shelcha lochesh li merachok ani mitgaagea boi tachzeri elay kvar mipariz
Ani ohev otach ani ohev otach ani ohev otach ani ohev otach vepariz

Loin de mon amour à Paris

Im kol kach tov li po az lama shuv ani bocha vemishtagaat
Oui, je suis si heureuse alors pourquoi la nuit je pleure ?
Mitgaagaat bepariz

Shemesh meira oti mehachalon veod meat argish kvar et hachom
Hamatos nochet veeyn kvar ananim haosher mechalchel shuv letochi shalom pariz

Paris

Barachti lemakom Acher kol Kach hachi maher rachok Sherak hitslachti veani bepariz
Haorot dolkim AFOR veananim ani smecha vetov aval li kol Kach kar li bepariz
Mistovevet Schor uschor besimtaot ksumot mechushafot bol? Ot oti ani bepariz
Binyanim yafim ATEM zkenim veatsilim kol aval Kach haim techamemu oti bepariz

Lombo de ma maison à Paris

Bati ad Lekan lehistanver ktsat ashlaya Yafa nasi sheli litfos oti ani bepariz
Shuv holechet leibud Chalom atsuv ani kvar mefursemet veshom? Im alay kan bepariz
Achshav hakol shelcha lochesh li merachok ani mitgaagea boi tachzeri elay kvar mipariz
Ani ohev otach ani ohev otach ani ohev otach ani ohev otach vepariz

Lombo de mon amour à Paris

Im kol Kach tov li po az lama shuv ani bocha vemishtagaat
Oui, je suis si Heureuse alors pourquoi je la nuit pleure?
Mitgaagaat bepariz

Semes meira oti mehachalon carne veod argish kvar et hachom
Hamatos nochet veeyn kvar ananim haosher mechalchel shuv letochi shalom Pariz

Composição: Yael Naïm
Revisão por Jessica.
Viu algum erro? Envie uma revisão.

Dicionário de pronúncia

Ver mais palavras

Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Yael Naim

Ver todas as músicas de Yael Naim