Barech Et Ha'olam

Lior Narkis

Chorus:
God bless the universe
God bless the universe
barech et ha'olam lema'ani
God bless the universe for me

Banita lanu bayit karanu lo olam
natata neshamah veguf lechol bnei ha'adam
einaim lehav'chin lev le'ehov
verosh k'dei liv'chor bein hara vehatov
veyesh tovim veyesh tovim biglal haga'avah
chaim betoch hachoshech chaim bli ahavah

Chorus...

Natata lanu ko'ach lishmor ulehagen
al ha'olam vehachaim tir'eh lechamah ein
hako'ach lehag'shim et hachalom
tipah shel ahavah hi hatchalah shel hashalom

Chorus...

We need your love
kan ve'achshav
higi'a hazman sheha'olam yohav
male et ha'olam be'ahavah

Chorus...


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Lior Narkis

Ver todas as músicas de Lior Narkis