At Hu Hakochav

Lior Narkis

Balailah kar k'shehi ko rechokah
yoshev levad mabit bit'munatah
dma'ot zolgot niz'kar bemabatah
eich hi haytah olam shel ahavah

Sho'el keitzad azvah vene'elmah
ha'im notrah tikvah lir'ot otah
madu'a hi natnah li ahavah
achshav k'shehi ei sham im ahuvah

At hu hakochav sheli me'ir et leilotai
kar kshe'at lo kan, lo mit'moded im ke'evi
eich uchal lach'shov she'at im zar bein has'michot
achshav oti ein mi asher yohav, ba li liv'kot

Yavo od yom esh'kach et ke'evi
od tevakshi lach'zor lizro'otai
yavo od yom ani otach esh'kach
al zot otah b'gidah lach lo eslach

Otach ishah elai shuv lo ertzeh
uvaleilot alaich lo evkeh
ani nishba she'lach lo avater
ve'et chayaich tamid rak amarer

At hu hakochav sheli me'ir et leilotai
kar ani levad ach et'moded im ke'evi
li kvar lo ichpat she'at ito bein has'michot
tov shezeh nigmar rak kach lomdim mita'uyot


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Lior Narkis

Ver todas as músicas de Lior Narkis