Ahava She'lo Nig'meret

Lior Narkis

Gam ani ohev otach
k'mo shoshan lavan noshem otach
nishba bechol davar yakar
at li hakol at ha'ikar

Zot ahavah she'lo nig'meret
ein li od ahavah acheret
rak otcha ani ohevet
k'mo yahalom otcha shomeret

Ohev otach ohev otach ohev otach
al telchi ani poched kol kach
ohevet otcha ohevet otcha ohevet otcha
chayah rak lema'ancha

Chabki oti mikol halev
ki rak otach ani ohev
k'mo yahalom yakar balev
rak otach ani ohev

Ohevet otcha vehalev do'eg
sheha'ahavah hazot lo tigamer
ein li davar yakar yoter
ohevet otcha ve'lo acher

Ohev otach...


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Lior Narkis

Ver todas as músicas de Lior Narkis