Yaldonet

Lior Narkis

Yaldonet, al tasevi li panim
yaldonet, chashach bareg'a olami
yaldonet, ha'iri olami vetihi sheli
(x2)

Baleikot kar bil'adaich
medaber, choshev alaich
nignevu li mabataich
ana chizri na

Baleikot kar bil'adaich
medaber, choshev alaich
tamid nir'u li mabataich
ana chizri na

Yaldonet, al tasevi li panim
yaldonet, kamah kodrim li hayamim
yaldonet, katvini bezichri ki hayit sheli
(x2)

Hapredah me'od kashah li
rotzeh otach tamid ki ra li
meitari kvar lo na'am bi
ana chizri na
(x2)

Yaldonet, al tasevi li panim
yaldonet, kamah kashim li hayamim
yaldonet, ha'iri olami vetihi sheli

Yaldonet, asiti et ta'ut chayay
yaldonet, silchi na li vedai
yaldonet, ha'iri olami vetihi sheli


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Lior Narkis

Ver todas as músicas de Lior Narkis