Ahavat Shaday

Ofra Haza

Original Tradução Original e tradução

Tradução automática via Google Translate

Ahavat Shaday

Ahavat shadai bakirbi
Ta'aleh lishmei meromim
Haleli la'el vekumi
Barchi yotzer me'orim.
Ta'aleh lishmei meromim
Haleli la'el vekumi
Ahavat shadai.

Ash'alah shochen beshifrah
Taharah nefesh yikreh
Lahagot chochmah vetorah.

Rachaki nafshi vesuri
Mimerivat hachaverim.
Nagni shir liy'didim
Velamdi musar chachamim.

Ash'alah shochen beshifrah...

Tzahali nafshi veshiri
Im yedidai hayekarim.
Gan ba'eden yenachalani
Bein shivtei hayesharim.

Ahavat Shaday (Tradução)

Ahavat Shadai bakirbi
Ta'aleh lishmei meromim
Haleli la'el vekumi
Barchi Yotzer me'orim.
Ta'aleh lishmei meromim
Haleli la'el vekumi
Ahavat Shadai.

Ash'alah shochen beshifrah
Taharat nefesh yikreh
Lahagot chochmá vetorah.

Rachaki nafshi vesuri
Mimerivat não Chaverim.
Nagni shir liy'didim
Velamdi Musar chachamim.

Ash'alah shochen beshifrah ...

Tzahali nafshi veshiri
Im não yekarim yedidai.
Gan ba'eden yenachalani
Bein não shivtei Yesharim.

Composição: Rabbi Shalom Shabazi
Enviada por Carolina.
Viu algum erro? Envie uma revisão.

Posts relacionados

Ver mais no Blog