T'FILAH

Ofra Haza

Hu hayoshev lo ei-sham bam'romim
Hu harofe kol cholim
Hu hanoten rov simchah lay'ladim
Hu ha'oseh mishpatim
Hu bashamayim vehu hayachid
Hu hagadol hanorah
Hu hashomer aleinu mitzarah.

Chorus:
Elo'a, shmor na aleinu k'mo yeladim
shmor na ve'al ta'azov
ten lanu or vesimchat ne'urim
ten lanu ko'ach, od ve'od
ten lanu gam le'ehov.

Ma kvar notar lanu od bayamim?
Ma kvar notar kol hayom?
Shemesh, tikvah, vehamon mabatim
Laila vayom shel chalom
Hu bashamayim vehu hayachid
Hu hagadol hanorah
Hu hashomer aleinu mitzarah.

Chorus


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Ofra Haza

Ver todas as músicas de Ofra Haza