KOL YOM MATCHILA SHANA

Ofra Haza

Haraki'a od bahir
ach ba'rev kvar karir
bachalon asher poneh layam
i efshar ulai lomar
shehakayitz kvar nigmar
ach hashemesh mitayef yoter mukdam
al hadeshe bechatzer
yom matchil lehitkatzer
ach od k'mo davar lo hishtanah
im ata yedid emet
he'emad panim ka'et
al tagid li she'avar kvar od shanah.

Lo zeh lo yachol lihyot
hashanim hen lo shniyot
im tabit tuchal lir'ot
sheklum lo hishtanah
kol chushai mitkomemim
ten li od kamah yamim
lo hispakti shum davar hashanah.

Ein od geshem be'anan
al tikfotz al kol siman
al tered lifnei hatachanah
al tar'eh li bayoman
tihyeh k'mo av rachman
al ta'ir oti ani od yeshenah.

Lo zeh lo yachol lihyot...

Shannnnnah shannnnnah
shannnnnah od shanah
Shannnnnah shannnnnah
al tagid li she'avar kvar od shanah.


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Ofra Haza

Ver todas as músicas de Ofra Haza