• I'm speedin' on the midway

    Estou acelerando no meio da pista

    Speed Demon - Michael Jackson